ПАТ Банк Камбіо - Універсальний Комерційний банк Камбіо
Новини банку
ГоловнаПрес-центрНовини банку
Новини банку

Річна інформація емітента за 2012 рік (Частина 1)

Дата публікації: 29.04.2013Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо"

1.2. Організаційно-правова форма:

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

Заньковецької/Станіславського, 3/1, м. Київ, Печерський, 01001, Україна

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

26549700

1.5. Міжміський код та телефон:

(044) 537-59-30

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

А01 №646872

1.7. Дата державної реєстрації:

19.10.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.cambio.com.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - банка (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1945132

1900577

Грошові кошти та їх еквіваленти

363874

526443

Кошти в інших банках

38688

7990

Кредити та заборгованість клієнтів

1282174

1155734

Усього зобов"язань

1798877

1757718

Кошти банків

205832

117563

Кошти клієнтів

1475992

1517210

Усього власного капіталу та частка меншості

146255

142859

Статутний капітал

111467

111467

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

659

-625

Чистий прибуток/(збиток)

2226

-3921

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,02

0

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,02

0

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управління банку є Загальні збори акціонерів. З числа акціонерів банку або їх представників створена Спостережна рада банку, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів та здійснює контроль за діяльністю Правління банку.

Інформація про посадових осіб емітента

Голова Правління - Тарадайко Наталія Анатоліївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1954 року народження. Освіта: вища економічна, кандидат економічних наук, доцент з кафедри економіки. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ КБ "Капітал", заступник Голови Правління банку. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Головний бухгалтер - Комарницька Оксана Володимирівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1969 року народження. Освіта: Повна вища, економічна. Стаж керівної роботи (років): 16. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Філія "Донецька дирекція ПАТ "Банк Камбіо", головний бухгалтер. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Шило Людмила Володимирівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1961 року народження. Освіта: вища економічна, кандидат фізико-математичних наук. Стаж керівної роботи (років): 13. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник Голови Правління ПАТ "Банк Камбіо". Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Бассак Павел Євгенович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1983 року народження. Освіта: повна вища. Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Провідний економіст Управління фінансового моніторингу ПАТ "Банк Камбіо". Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Безугла Наталія Петрівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1959 року народження. Освіта: Повна вища, економічна. Стаж керівної роботи (років): 29. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний бухгалтер ПАТ "Банк Камбіо". Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Шейбут Денис Вікторович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1978 року народження. Освіта: повна вища. Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: НАК «Нафтогаз України», начальник відділу моніторингу та експертизи закордонних інвестиційних проектів Управління закордонних інвестиційних проектів Департаменту міжнародного співробітництва та зовнішніх проектів. Паспортні данні відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Гаркуша Лідія Йосипівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1946 року народження. Освіта: Повна вища, економічна. Стаж керівної роботи (років): 35. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ АБ «Південний», радник Голови Правління. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Іщенко Катерина Олександрівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1982 року народження. Освіта: Повна вища, юридична. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник управління правового забезпечення філії Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо». Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Гончар Тетяна Дмитрівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1960 року народження. Освіта: д/н. Стаж керівної роботи (років): 19. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ «УкрСиббанк», директор Криворізького філіалу, заступник Голови Правління. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Дердюк Ольга Григорівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1976 року народження. Освіта: Повна вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: начальник Служби внутрішнього аудиту ПАТ "Банк Камбіо". Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Голова Спостережної ради - Іоселіані Олександр Олександрович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1972 року народження. Освіта: повна вища. Стаж керівної роботи (років): 12. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Представництво «Болльверк Фінанзірунгз-унд індастріємеджмент АГ», керівник представництва. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада на основному місці роботи - ТОВ «Українські бізнес рішення», заступник Генерального директора.

Член Спостережної ради - Тарадайко Дмитро Олександрович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1976 року народження. Освіта: Повна вища, економічна. Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, асистент кафедри міжнародної економіки. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Спостережної ради - Полянська Тамара Павлівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1930 року народження. Освіта: вища технічна. Стаж керівної роботи (років): 36. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: МПП "Промкомплект", заступник директора. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Голова Ревізійної комісії - Ішков Володимир Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 1950 року народження. Освіта: Повна вища. Стаж керівної роботи (років): 30. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької обласної держадміністрації, начальник головного управління. Паспортні дані відсутні тому, що не надана згода на оприлюднення даних паспорта. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій

Фізичні особи:

Тарадайко Наталія Анатоліївна: 26,38% від загальної кількості акцій. Тарадайко Олександр Всеволодович: 5,72% від загальної кількості акцій. Тарадайко Дмитро Олександрович: 6,32% від загальної кількості акцій. Чебаненко  Андрій  Костянтинович: 32,29% від загальної кількості акцій. Гончар Тетяна Дмитрівна: 4,20% від загальної кількості акцій. Куліш Олена Миколаївна: 9,89% від загальної кількості акцій. Яновська Тамара Віталіївна: 6,94% від загальної кількості акцій. Афендіков Микола Георгійович: 2,58% від загальної кількості акцій. Полянська Тамара Павлівна: 5,67% від загальної кількості акцій.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 19.01.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 09/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000063762, тип цінного папера – , форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 1 грн. у кількості 60180213 штук, загальною номінальною вартістю 60180213 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Випущені акції обертаються вільно на внутрішньому позабіржовому ринку.

Інформації  щодо обігу акцій на  зовнішніх  ринках у емітента не має.

Відомості щодо ринкової вартості акцій банку відсутні, бо операції з торгівлі акціями банку на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не здійснювалися.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Акції емітента знаходяться в позалістингом в біржовому реєстрі фондової біржі "ПФТС".

Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу Банку, що обумовлено збільшенням обсягів операцій банку, зростанням клієнтської бази, необхідністю надання більш повного та якісного сервісу.

Спосіб розміщення: закрите (приватне) розміщення акцій.

Випуск зареєстровано 13.07.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 524/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000063762, тип цінного папера – , форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 1,04 грн. у кількості 60180213 штук, загальною номінальною вартістю 62587421,52 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Випущені акції обертаються вільно на внутрішньому позабіржовому ринку.

Інформації щодо обігу акцій на зовнішніх ринках у емітента не має.

Відомості щодо ринкової вартості акцій банку відсутні, бо операції з торгівлі акціями банку на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не здійснювалися.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Акції емітента знаходяться в позалістингом в біржовому реєстрі фондової біржі "ПФТС".

Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу Банку, що обумовлено збільшенням обсягів операцій банку, зростанням клієнтської бази, необхідністю надання більш повного та якісного сервісу.

Спосіб розміщення: закрите (приватне) розміщення акцій.

Випуск зареєстровано 10.08.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 641/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000063762, тип цінного папера – , форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 1,04 грн. у кількості 74180213 штук, загальною номінальною вартістю 77147421,52 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Випущені акції обертаються вільно на внутрішньому позабіржовому ринку.

Інформації  щодо обігу акцій на  зовнішніх  ринках у емітента не має.

Відомості щодо ринкової вартості акцій банку відсутні, бо операції з торгівлі акціями банку на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не здійснювалися.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Акції емітента знаходяться в позалістингом в біржовому реєстрі фондової біржі "ПФТС".

Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу Банку, що обумовлено збільшенням обсягів операцій банку, зростанням клієнтської бази, необхідністю надання більш повного та якісного сервісу.

Спосіб розміщення: закрите (приватне) розміщення акцій.

Всі новини | Читайте також:

21.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
15.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
24.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
22.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про розрахунки за активи (майно)
More детальніше...
21.01.2020
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
More детальніше...


Головна |Про банк |Послуги |Мережа |Сервіси |Прес-центр |Контакти |Вакансії |Застави |

(с) 2005-10 ПАТ Банк "Камбіо". Всі права захищені
Україна, Київ, 01001, вул.Заньковецької/Станіславського, 3/1
тел.: +38(044)537-59-30, e-mail:
office@cambio.com.ua

(с) 2010 студія "Малтістайл", www.multistyle.org
, Monday, 27-Jan-2020 09:15:00 EET